DASSEN & DRYKONINGEN ADVOCATEN
HomeAdvocatenKostenRouteAlgemene voorwaardenKlachtenregelingVacatures

1. Definities

 1. het kantoor: de maatschap Dassen & Drykoningen Advocaten, dan wel de medewerkers van het kantoor, hetzij gezamenlijk, hetzij ieder afzonderlijk;
 2. de cliŽnt: de opdrachtgever van het kantoor;

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, die het kantoor met de cliŽnt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

3. Opdracht

 1. een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat;
 2. uitsluitend het kantoor geldt tegenover de cliŽnt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliŽnt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door ťťn of meer medewerkers van het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. het kantoor verbindt zich ertoe om iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis, en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden advocaat; 

4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliŽnt het honorarium, gebaseerd op het overeen gekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor;
 2. Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliŽnt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen ťťn maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven;
 3. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht door het kantoor;
 4. Het kantoor is gerechtigd van de cliŽnt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening ter zake van de opdracht;
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing en / of anderszins voor rekening van de cliŽnt komen;

5. Betaling

 1. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliŽnt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd;
 2. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliŽnt;
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliŽnt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10 % van het openstaande saldo, en minimaal Ä 250,-- bedragende, ten laste van de cliŽnt;
 4. Ingeval de cliŽnt tekortschiet in de nakoming van zijn financiŽle verplichtingen kan het kantoor weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond;

6. Gelden van derden

 1. Het kantoor heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden, ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Dassen & Drykoningen Advocaten te Utrecht, hierna te noemen "derdenrekening";
 2. Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliŽnt danwel voor derden kunnen worden ontvangen, verplicht het kantoor zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening;
 3. De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening verbonden zijn;

7 . Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft;
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, en de rechter een beroep van het kantoor op het onder a.) van dit artikel gestelde niet zou aanvaarden, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar aan de cliŽnt gefactureerde en door deze betaalde bedrag aan honorarium, met een maximum van Ä 50.000,--. De cliŽnt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag het kantoor aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers is uitgesloten;
 3. Bij het inschakelen van derden, niet aan het kantoor verbonden hulppersonen, zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en / of fouten van deze derden;

8. BeŽindiging

 1. Zowel het kantoor als de cliŽnt kunnen de overeenkomst van opdracht beŽindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander;
 2. Het kantoor, dan wel de behandelend advocaat heeft in beide gevallen, genoemde in het eerste lid, het recht om het dossier van de cliŽnt onder zich te houden totdat de cliŽnt volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens het kantoor heeft voldaan;
 3. Nadat de zaak is beŽindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de cliŽnt afkomstige originele stukken op verzoek aan de cliŽnt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd;

9. Geschillen

 1. Het kantoor kent een interne klachtenregeling;
 2. Geschillen die door het kantoor en de cliŽnt  niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Op alle overeenkomsten met het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Vleutenseweg 250-254
3532 HR Utrecht

tel: 030- 2900 633
fax:030- 2900 839