DASSEN & DRYKONINGEN ADVOCATEN
HomeAdvocatenKostenRouteAlgemene voorwaardenKlachtenregelingVacatures

Tarieven en kosten

De advocaten van ons kantoor werken in beginsel op basis van een uurtarief. Het tarief kan afhangen van een aantal factoren, zoals het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist en eventueel uw persoonlijke omstandigheden. In een eerste bespreking wordt dit reeds met u besproken en worden hierover afspraken met u gemaakt.

Rechtsbijstandverzekering

Steeds meer mensen zijn verzekerd voor rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekeraar zal uw geschil in eerste instantie zelf trachten op te lossen. Wanneer de inschakeling van een externe advocaat nodig is, zal de rechtsbijstandverzekeraar u in de meeste gevallen een advocaat uit het eigen netwerk aanbevelen. Bij de meeste polissen heeft u echter het recht op vrije advocaatkeuze. Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft en uw geschil moet worden uitbesteed aan een advocaat, kunt u een afspraak maken om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Het is dan wel raadzaam om de polisvoorwaarden mee te nemen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Voor rechtzoekenden met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op gefinancierde rechtsbijstand.

Bepalend voor de vraag of u hiervoor in aanmerking komt, zijn de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen in het tweede (kalender)jaar vóór de datum van de aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand – het overheidsorgaan dat is belast met de beoordeling van een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand – vraagt namelijk bij de belastingdienst uw laatst verwerkte fiscale gegevens op. Dat zijn dus in de regel de gegevens van het jaar vóór het voorgaande jaar. Als uw inkomen in de tussentijd substantieel is gedaald, kan nog wel een verzoek om verlegging van het peiljaar worden gedaan.

De meest recente inkomens- en vermogensnormen kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u de advocaat een éénmalige eigen bijdrage betalen. Ook de hoogte van de voor u toepasselijke eigen bijdrage kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. In strafzaken geldt dat de laagste eigen bijdrage niet verschuldigd is. Aan gedetineerden wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Dat geldt zowel voor gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken, als in civiele en bestuursrechtelijke zaken.

Behalve de kosten van de eigen bijdrage moet u in voorkomende gevallen rekening houden met griffierecht. Dat is de vergoeding die u aan de rechtbank verschuldigd bent als u een procedure aanhangig wil maken of verweer wil voeren.

Ook kan het zijn dat er bepaalde kosten moeten worden gemaakt die door u moeten worden vergoed, zoals bijvoorbeeld kosten voor het opvragen van uittreksels bij de gemeentelijke burgerlijke stand of kosten voor het opvragen van een medisch dossier.

De rechtzoekende die een beroep wil doen op gefinancierde rechtsbijstand dient bij de eerste afspraak in ieder geval een legitimatiebewijs en zijn of haar sofinummer (Burger Service Nummer) mee te nemen. De advocaat zal dan de aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Letselschade

Onder letselschade wordt verstaan de schade die men lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval. Daarbij kan sprake zijn van meer of minder erg letsel, waardoor het slachtoffer niet meer in staat is om op hetzelfde niveau als voorheen te werken, of soms zelfs helemaal niet meer kan werken. De schade kan in dergelijke gevallen tot grote bedragen oplopen.

In de markt zijn verschillende partijen actief, meestal letselschadebureau's,  die adverteren met "no cure no pay". Met "no cure no pay" wordt bedoeld dat de rechtzoekende niets hoeft te betalen als er geen resultaat wordt behaald.

De Nederlandse Orde van Advocaten staat het advocaten niet toe om op basis van "no cure no pay" te werken. Daar zijn goede redenen voor, met name vanuit het standpunt van de rechtzoekende zelf. In de praktijk kan "no cure no pay" namelijk bijzonder duur blijken te zijn voor het slachtoffer.

Indien er aansprakelijkheid is erkend (dus als de tegenpartij "schuld" heeft erkend) zijn de kosten die u maakt voor de diensten van een advocaat of een andere belangenbehartiger een schadepost die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed, naast de andere schadeposten zoals verlies arbeidsvermogen en smartengeld. U hoeft de ontvangen schadevergoeding dan ook niet aan te wenden om de rekening van de advocaat te betalen. Die rekening is immers een separate schadepost die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed.

In gevallen waarin op basis van "no cure no pay" wordt gewerkt, komt het echter voor dat de belangenbehartiger wel aanspraak maakt op een gedeelte van uw schadevergoeding. De belangenbehartiger krijgt dan twee keer betaald: eerst worden de kosten voor de verleende rechtsbijstand verhaald op de aansprakelijke partij en vervolgens wordt een percentage van de voor het slachtoffer bestemde schadevergoeding geclaimd.

Maar ook wanneer er geen aansprakelijkheid is erkend, is "no cure no pay" slechts zelden een oplossing die recht doet aan de belangen van het slachtoffer. Als er geen aansprakelijkheid is erkend, kan het aangewezen zijn om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Daarvoor is in de meeste gevallen sowieso de inschakeling van een advocaat verplicht. De rechtzoekende met een laag inkomen kan dan een beroep op gefinancierde rechtsbijstand doen, waardoor de kosten beperkt blijven.

De rechtzoekende die niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal samen met zijn advocaat een afweging moeten maken met betrekking tot enerzijds het procesrisico en anderzijds de te verwachten kosten. Als de conclusie van die afweging is dat het procesrisico te groot is, zal ook "no cure no pay" niet vaak een oplossing bieden. Immers, wanneer het risico voor de rechtzoekende zelf te groot is, zal het dat ook zijn voor de belangenbehartiger die op basis van "no cure no pay" werkt. Die zal er in beginsel niet veel voor voelen om veel tijd te investeren in een zaak waarin hij verwacht geen resultaat te kunnen behalen.

Resumerend: als er sprake is van letselschade en de aansprakelijkheid is erkend, kunt u alleen maar verliezen met "no cure no pay".  Daarom doet u er in geval van letselschade goed aan om eerst een afspraak maken met een advocaat van ons kantoor.

Vleutenseweg 250-254
3532 HR Utrecht

tel: 030- 2900 633
fax:030- 2900 839